Liškiavos daugiafunkcio centro vizija

Liškiavos daugiafunkcio centro misija

Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, vaikų dienos priežiūros,
jaunimo užimtumo, kultūrinio ir sportinio laisvalaikio organizavimo, socialines paslaugas, užtikrinant jų
kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

Centro tikslas ir uždaviniai

Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės ugdymui.